👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي اثر بازدارندگي عصاره های مختلف ريز جلبك كلرلا ولگاريس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي اثر بازدارندگي عصاره های مختلف ريز جلبك كلرلا ولگاريس

   بررسي اثر بازدارندگي عصاره های مختلف ريز جلبك كلرلا ولگاريس 18 صفحه وشامل موارد زیر می باشد   2-1 دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده 2-2 مواد شیمیایی مورد استفاده و محیط کشت 2-2-1 مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش 2-2-2 محیط کشت استفاده شده برای کشت ریزجلبک سبز Chlorella sp. 2-3 تهیه نمونه، خالص­سازی و کشت مجدد آن 2-4 کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت جامد  2-5 کشت مقدماتی ریزجلبک در محیط کشت مایع 2-6 جداسازی باکتری های ریزوباکتر از ناحیه ریزوسفرخاک 2-۷ طراحی آزمایش برای کشت جلبک در رژیم های غذایی مختلف 2-۸ غلظت مناسب آنتی بیوتیک و قارچ کش 2-۹ شمارش سلولی 2-۱۰ برداشت ریزجلبک 2-۱۱ سنجش رشد ریز جلبک  Chlorella sp 2-۱۱-۱ بر حسب جذب نوری( Od) 2-۱۱-۲ بر حسب وزن خشک ( DW ) ۲-۱۲ تعیین غلظت وتولیدبیومس ۲-۱۲-۱ سنجش نرخ رشد ۲-۱۲-۲ سنجش میزان تولیدبیومس ۲-۱۳ سنجش محتوای رنگیزه های فتوسنتزی 2-۱۴ سنجش محتوای پروتئین کل 2-۱۴-1 تهیه بافر استخراج 2-۱۴-۲ تهیه محلول برادفورد 2-۱۵ استخراج و سنجش مقدار لیپید 2- ۱۵-۱ سنجش محتو ...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اداره مصدوم دچار صدمات شکمی پکیج تضمینی شفای انواع بیماری های کشنده پاورپوینت در مورد مدیریت ریسک در نظام سلامت -67 اسلاید پاورپوینت Hematology پاورپوینت پرفشاری خون یا فشار خون بالا